Radial Jet Drilling

حفاری شعاعی با جت سیال

جهت افزایش تولید چاههای نفتی و گازی، روشهای مختلفی وجود دارد که این روشها در طی زمان و همزمان با پیشرفت و توسعه علم و تکنولوژی دچار تغییر و تحول گردیده است. در این میان، روشهای نوین بهره برداری از چاهها با حداکثر راندمان نیز به عرصه ظهور رسیده اند که حفاری شعاعی به روش جت سیال از جمله این روشهای نوین بوده که باعث افزایش بهره وری از چاهها شده است.

در حال حاضر در ایران به علت بهره برداری طولانی مدت از چاهها، میزان راندمان تولید بسیار کاهش یافته است. از نظر اقتصادی بسیار مقرون به صرفه خواهد بود که به جای حفر چاههای جدید و صرف هزینه های هنگفت، با روشهایی چون حفاری شعاعی با جت سیال (RJD)، میزان بهره وری از چاهها را افزایش داد.

از این روش سالهاست که در مخازنی که Porosity و permeability زیادی دارند استفاده میشود.

جهت مطالعه مقاله فایل زیر را دریافت کنید:

دریافت فایل

          

There are many different methods to increase the efficiency of oil & gas wells production that along with progress and expansion of science have under gone changed and developed. Radial Jet Drilling is a technique which utilizes hydraulic jet energy of fluids to drill lateral holes inside the reservoir.

At present time in Iran the rate of production has decreased due to over extraction. Using new methods such as Radial Jet Drilling (RJD) would be more effective to increase rate of production instead of drilling new wells.

This method (RJD) has been used in case of oil reservoir with high porosity and permeability for many years.

Download