دومین اجلاس سراسری نشان عالی مدیر سال . بهمن ماه 95

نشان عالی مدیر سال در دومین اجلاس سراسری به مدیر عامل محترم شرکت طراحی مهندسی فرانگر صنعت، جناب آقای مهندس احمد نصری در تاریخ 5 بهمن ماه 1395 تقدیم گردید.